ประกาศนโยบายใหม่ พรบ. คุ้มภัย

ประกาศ

เนื่องจากมีนโยบายใหม่มาจากทาง บ.คุ้มภัย เกี่ยวกับรหัสรถ พรบ. ที่ออกงานได้มีดังต่อไปนี้

  • 1.10 รถยนต์นั่ง ไม่เกิน 7 ที่นั่ง
  • 1.20A รถยนต์โดยสาร ไม่เกิน 15 ที่นั่ง
  • 2.20A รถยนต์โดยสาร ไม่เกิน 15 ที่นั่ง
  • 1.40A รถยนต์บรรทุกน้ำหนักรวม ไม่เกิน 3 ตัน
  • 2.40A รถยนต์บรรทุก น้ำหนักรวมไม่เกิน 3 ตัน
  • 3.40A รถยนต์บรรทุก น้ำหนักรวมไม่เกิน 3 ตัน รับจ้างสาธารณะ

ซึ่งจะมีผลบังคับในระบบศรีกรุง ตั้งแต่วันที่ 28.10.2014 เป็นต้นไป
จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 27.10.2014