เพิ่มรายละเอียดข้อมูลของผู้เอาประกัน

เรียนท่านสมาชิก

เนื่องจากทางสรรพากรได้แจ้งข้อบังคับไปยังบริษัทประกันต่างๆ ว่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป
ในการแจ้งงานทุกครั้ง ในส่วนข้อมูลผู้เอาประกันจะต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ด้วย

1. สัญชาติ
2. ประเภทผู้เอาประกันของนิติบุคคล
3. รหัสสาขาที่


ทั้งนี้ทางบริษัทศรีกรุงฯ จึงจำเป็นจะต้องปรับระบบเพื่อให้รองรับกับข้อบังคับดังกล่าว ซึ่งจะให้เริ่มใช้วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป
โดยจะทำคู่มือในการกรอกข้อมูลให้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด