เพิ่มรายงานใหม่ รายงานคืนหัก ณ ที่จ่าย 1%

ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกทุกท่านทราบ

 

ขณะนี้มีรายงานเพิ่มใหม่เข้ามาคือ รายงานคืนหัก ณ ที่จ่าย 1%

สามารถเรียกดูรายงานได้จากหัวข้อรายงานข้อ 14 หรือจากแถบเมนูชื่อ รายงานคืนหัก ณ ที่จ่าย 1%

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน